Här kommer senaste protkollen från 2021


Äldre protokoll: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Protokoll från Dala Gilles Årsmöte 3 juni 2021


§1.

Årsmötet öppnades av ordföranden, Åke Petterson

§2.

Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Åke Petterson samt Margareta Eriksson.

§3.

Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§4.

Dagordningen godkändes.

§ 5.

Till justeringsmän valdes Kerstin Öjerskog och Ursula Szaron

§ 6.

Kassaberättelse samt styrelseberättelse för 2019, som i förväg lagts ut på hemsidan, godkändes.

§ 7.

Revisionsberättelsen som rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen godkändes..

§ 8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9.

Stadgarna ändrades så att mandattiden för suppleanter i styrelsen blir två år i stället för 4 år.

§ 10.

Styrelseledamoten Eva Sandström önskade avgå varför Birgitta Löfstrand valdes som ersättare. På tur för omval stod även Birgitta Edgren, Ingvar Ericson, Lennart Boberg och Margareta Eriksson. Samtliga valdes om. Lennart och Birgitta till 2022, de övriga till 2024.

§ 11.

Till revisorer omvaldes Lennart Dahlberg och Rolf Agerberth fram till 2022.

§ 12.

Ordföranden berättade om planerade träffar för resten av 2021, dvs höstmöte på Långedrags Värdshus den 2 sept, mat och hälsosamt åldrande den 7 oktober samt Peoria Jazz alternativt söndagsmiddag i november och den sedvanliga julfesten 9 december.

§ 13.

Övrigt Ordföranden berättade att Dala Gille fyller 100 år 2022 och gav en glimt av stundande festligheter. Dala Gille startade på hotell Eggers det året. Föreningen har för närvarande 140 medlemmar. Den avgående styrelseledamoten Eva Sandström avtackades med blommor.

§ 14.

Mötet avslutades


Göteborg Göteborg 20210603

Vid protokollet
Margareta Eriksson Åke Petterson, ordf
Justeras: Kerstin Öjerskog Ursula Szaron

Protokoll från Dala Gilles Höstmöte 2 september 2021

på Långedrags värdshus 2021

§1.

Ordföranden, Åke Petterson öppnade mötet
a) Konstaterades att höstmötet utlysts enligt stadgarna
b) Dagordningen godkändes

§2.

Till mötesordförande valdes Åke Petterson

§3.

Till sekreterare valdes Margareta Eriksson

§4.

Till justerare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Eva Sandström och Rosa Bornstrand.

§ 5.

Till valberedning omvaldes Kerstin Öjerskog samt Rosa Bornstrand. Roland Fränberg hade undanbett sig omval och Eva Sandström valdes i hans ställe.

§ 6.

Årsavgiften bestämdes oförändrad 150 kr per person.

§ 7.

Ordföranden berättade lite om höstens kommande aktiviteter och konstaterade att Peoria Jazz Band på nytt kan uppträda på Radisson Blue söndagen den 31 oktober 2021.

§ 8.

Under punkten övriga frågor påpekade ordföranden att år 2022 fyller Dala Gille 100 år och det årets program blir något utöver det vanliga. Året inleds med en lunch på Hotell Eggers, där allt startade för 100 år sedan. Han hoppades att många medlemmar kommer att delta i de aktiviteter som erbjuds.

§ 9.

Ordföranden avslutade mötet.
Vid protokollet:
Margareta Eriksson…………………………… Åke Petterson
………………………………………. .....................Ordf
Justeras:
Rosa Bornstrand................ Eva Sandström